Doanh thu của tổ chức tài chính vi mô bao gồm các khoản thu nào?

Ngày 12/02/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2018/TT-BTC hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.

Theo quy định hiện hành, tổ chức tài chính vi mô được hiểu là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ (Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010).

doanh thu to chuc tai chinh vi mo, Thong tu 18/2018/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 18/2018/TT-BTC, doanh thu của tổ chức tài chính vi mô bao gồm các Khoản thu quy định tại Điều 16 Nghị định 93/2017/NĐ-CP, cụ thể:

Thu từ lãi và các Khoản thu nhập tương tự

- Thu lãi tiền gửi;

- Thu lãi cho vay;

- Thu lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ;

- Thu khác từ hoạt động tín dụng theo quy định của pháp luật.

Thu từ hoạt động dịch vụ

- Thu từ dịch vụ thanh toán;

- Thu từ dịch vụ ngân quỹ;

- Thu từ cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô;

- Thu từ dịch vụ nhận ủy thác cho vay vốn;

- Thu từ dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động tài chính vi mô;

- Thu từ đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm;

- Thu từ hoạt động dịch vụ khác gồm:

+ Thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;

+ Thu từ cung ứng sản phẩm phục vụ phát triển lợi ích cộng đồng;

+ Thu từ các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thu từ chênh lệch tỷ giá theo quy định tại chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành

 

Thu từ hoạt động khác

- Thu từ các Khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro (bao gồm cả các Khoản nợ đã được xóa nay thu hồi được);

- Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ;

- Thu từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản;

- Thu hoàn nhập dự phòng;

- Thu từ hoạt động khác theo quy định của pháp luật, bao gồm:

+ Thu từ cho thuê tài sản trừ số tiền thu từ cho thuê các bất động sản tạm thời nắm giữ do việc xử lý nợ vay theo quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật các tổ chức tín dụng để thu hồi nợ;

+ Thu từ hoạt động khác.

Thu nhập khác

- Thu các Khoản nợ phải trả nay đã mất chủ hoặc không xác định được chủ nợ được ghi tăng thu nhập;

- Thu tiền phạt khách hàng, tiền khách hàng bồi thường do vi phạm hợp đồng được hạch toán vào thu nhập;

- Thu tiền do bảo hiểm bồi thường được hạch toán vào thu nhập sau khi đã bù đắp Khoản tổn thất đã mua bảo hiểm;

- Thu từ nhận tài trợ không hoàn lại cho tổ chức tài chính vi mô để thực hiện các Chương trình phát triển, các hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

- Thu các Khoản thuế đã nộp nay được giảm, được hoàn lại (nếu có);

- Các Khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm quy định về nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại Thông tư 18/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 29/3/2018.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

256

Văn bản liên quan