Đối tượng của kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Theo đó, đối tượng của kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN bao gồm:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền.

2. Các khoản thu, chi NSNN theo các cấp ngân sách, các khoản thu, chi các quỹ tài chính khác của Nhà nước.

3. Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN.

4. Các khoản thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN.

5. Tiền gửi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại KBNN.

6. Các khoản kết dư NSNN các cấp.

7. Dự toán và tình hình phân bổ dự toán kinh phí các cấp.

8. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.

9. Các loại tài sản của Nhà nước được quản lý tại KBNN.

Thông tư 77/2017/TT-BTC được ban hành ngày 28/7/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2017. 

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

777

Văn bản liên quan