Đối tượng nào được miễn phí ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố NN?

Ngày 09/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 203/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài.

Theo đó, phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài là 150.000 đồng/hồ sơ. Công dân Việt Nam thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2008/NĐ-CP được miễn phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc kê khai, nộp phí ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài được Thông tư 203/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 203/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan