Đơn khai báo nhập khẩu HH bị điều tra AD biện pháp phòng vệ thương mại

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

don khai bao nhap khau hang hoa bi dieu tra ap dung bien phap phong ve TM, Thong tu 37/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định đơn khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định tại Điều 8 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ trong Hồ sơ khai báo nhập khẩu được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể:

PHỤ LỤC II:

ĐƠN KHAI BÁO NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
V/v khai báo nhập khẩu hàng hóa [..1..]

………., ngày …. tháng …. năm …..

 

ĐƠN KHAI BÁO NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Tên thương nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra:

(kèm theo địa chỉ, số điện thoại)

Mã số Giấy chứng nhận ĐKDN/ĐKKD/ĐT:

Người đại diện theo pháp luật (họ và tên, chức vụ):

Người liên hệ:

(kèm theo địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email)

Đề nghị Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương xác nhận việc khai báo nhập khẩu hàng hóa bị điều tra theo quyết định số .../QĐ-BCT ngày... tháng... năm... của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chi tiết về lô hàng nhập khẩu như sau:

STT

Mô tả hàng hóa

Mã HS dự kiến

(8 số/10 số)

Nước xuất khẩu

Nước xuất xứ

Mục đích nhập khẩu

Số lượng, khối lượng

(Đơn vị...)

Trị giá

(USD)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hợp đồng nhập khẩu: (số, ngày/tháng/năm)

- Hóa đơn thương mại: (số, ngày/tháng/năm)

- Công ty sản xuất:... (dựa trên Giấy chứng nhận chất lượng hoặc các văn bản có giá trị tương đương do nhà sản xuất hàng hóa ban hành)

- Cảng xuất khẩu:

- Cửa khẩu dự kiến nhập khẩu: ... (Trường hợp nhập khu từ khu phi thuế quan, đề nghị ghi rõ)

- Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu: Ghi dự kiến từ ngày.... tháng.... năm... đến ngày.... tháng..... năm....

Tôi cam đoan tất cả các thông tin khai báo trên đây là đúng và đầy đủ và hiểu rằng những lô hàng nhập khẩu này có thể bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực trở về trước theo quy định tại Điều 45 của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại./.

 

 

……., ngày …….tháng …….năm ....
ĐẠI DIN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

________________

1 Hàng hóa bị điều tra được mô tả tại quyết định tiến hành điều tra của Bộ Công Thương

Chú ý, việc thực hiện thủ tục khai báo nhập khẩu có thể được thực hiện trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 15/01/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan