Được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan nhà nước thông thường là người đứng đầu cơ quan hành chính. Tuy nhiên trong các trường hợp người đó không thể thực hiện việc phát ngôn thì có thể ủy quyền cho người khác, quy định cụ thể như sau:

1. Tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; UBND cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước thực hiện phát hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

2. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước của các cục, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các tổ chức, cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương có thể ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

4. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước hoặc niêm yết tại trụ sở (đối với UBND cấp xã chưa có trang thông tin điện tử) trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

5. Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Xem chi tiết tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

187

Văn bản liên quan