Hình thức công khai tài sản đặc biệt trong các đơn vị QP

Ngày 31/3/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BQP, tài sản đặc biệt tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được công khai theo hai hình thức sau đây:

  • Công bố tại cuộc họp chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt;

  • Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền.

Việc công khai tài sản đặc biệt bao gồm các nội dung sau đây:

  • Văn bản quy phạm pháp luật quy định về tài sản đặc biệt; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt; hệ thống sổ, mẫu biểu theo dõi và việc lưu giữ hồ sơ tài sản đặc biệt.

  • Thực trạng tài sản đặc biệt hiện có; tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận, thuê, đưa vào biên chế, sử dụng, giao, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, loại khỏi biên chế tài sản đặc biệt; bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản đặc biệt sau khi loại khỏi biên chế.

  • Tình hình quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt, gồm: Tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng là tài sản đặc biệt; tình hình quản lý, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự là tài sản đặc biệt.

Xem danh mục tài sản đặc biệt tại Thông tư 26/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

198

Văn bản liên quan