Hình thức gửi báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 35/2016/TT-BTTTT vào ngày 26/12/2016 quy định cụ thể về hình thức gửi báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Theo đó, Thông tư 35 quy định báo cáo được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

  • Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của thủ trưởng đơn vị báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định);
  • Báo cáo dưới dạng tệp dữ liệu điện tử được gửi kèm thư điện tử (là tệp dữ liệu điện tử có chữ ký số hoặc bản scan của báo cáo bằng văn bản).

Bên cạnh đó, Thông tư 35 còn quy định báo cáo được gửi đến đơn vị nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

  • Gửi trực tiếp;
  • Gửi theo đường bưu chính;
  • Gửi qua fax;
  • Gửi qua hộp thư điện tử.

Xem chi tiết Thông tư 35/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

151

Văn bản liên quan