Hình thức mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia súc để xuất khẩu

Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 01/6/2016 quy định cụ thể về hình thức mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia súc để xuất khẩu.

Theo đó, Thông tư 09 quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt gia súc để xuất khẩu có hình thức như sau:

- Dấu hình tròn, có kích thước: Đ­ường kính vòng ngoài 40 mm, đường kính vòng trong 25 mm, ở giữa có đường phân cách đi qua tâm đường tròn chia đôi dấu thành hai phần bằng nhau. Đường tròn ngoài, đường tròn trong và đường kẻ ngang của dấu có bề rộng là 1 mm.

- Khoảng cách giữa đường tròn trong và đường tròn ngoài của dấu:

  • Phía trên khắc chữ “K. S. G. M. X. K” (viết tắt của cụm từ kiểm soát giết mổ xuất khẩu), chiều cao của chữ là 4 mm, bề rộng của nét chữ là 1 mm;
  • Phía dưới khắc chữ “CỤC THÚ Y”, chiều cao của chữ là 4 mm, bề rộng của nét chữ là 1 mm.

- Hình tròn phía trong của dấu khắc mã số của cơ sở giết mổ theo quy định sau:

  • Phía trên khắc mã hiệu của cơ quan quản lý cơ sở giết mổ theo ký tự A hoặc B, C, ..., chiều cao của chữ là 10 mm, bề rộng của nét chữ là 2 mm;
  • Phía d­ưới khắc số hiệu của cơ sở giết mổ theo số thứ tự 1 hoặc 2, 3, ..., chiều cao của chữ số là 10 mm, bề rộng của nét số là 2 mm.

Xem chi tiết Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/7/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

363

Văn bản liên quan