Hồ sơ cấp, đổi lại thẻ BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan gồm những gì?

Thông tư 43/2016/TT-BCA đã được Bộ Công an ban hành vào ngày 25/10/2016 quy định cụ thể về hồ sơ cấp, đổi lại thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với sĩ quan, hạ sĩ quan.

Theo đó hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan được Thông tư 43 quy định gồm:

  • Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế hoặc Tờ khai đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế kèm theo thẻ bảo hiểm y tế đã cấp;

  • Danh sách đề nghị cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an đơn vị, địa phương lập trên phần mềm do Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân cung cấp gửi kèm theo dữ liệu điện tử và công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương.

  • Hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế được gửi trực tiếp hoặc qua đường giao liên tới Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; không gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax.

Bên cạnh đó Thông tư 43 còn quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân phải thực hiện cấp lại, đổi thẻ và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về Công an đơn vị, địa phương để cấp cho cán bộ, chiến sĩ.

Xem chi tiết Thông tư 43/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 09/12/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan