Hồ sơ chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Theo đó, muốn khai khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ đến Tổng cục Thủy sản để được chấp thuận khai thác. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị;

  • Phương án khai thác;

  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực văn bản ký kết hợp tác quốc tế cấp quốc gia về cho, tặng, trao đổi loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đối với trường hợp khai thác vì mục đích hợp tác quốc tế;

  • Quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu khoa học, bảo tồn, nghiên cứu tạo giống ban đầu hoặc thuyết minh đề cương bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu đối với trường hợp khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu;

  • Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đề nghị cấp văn bản chấp thuận đối với trường hợp nghiên cứu khoa học, bảo tồn, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu.

Cũng theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Thủy sản tổ chức thẩm định hồ sơ và ban hành văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Xem chi tiết tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

294

Văn bản liên quan