Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

Thông tư 12/2017/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành ngày 31/7/2017 quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện.

Cụ thể, Thông tư 12 quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

  • Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành; bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ an toàn điện, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

  • Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý. Trường hợp mua bán, sáp nhập, bàn giao không hoàn vốn tài sản lưới điện phải có Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên bản bàn giao tài sản.

  • Bản sao tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

  • Bản sao Thỏa thuận đấu nối hoặc Hợp đồng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

Xem chi tiết Thông tư 12/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14/9/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan