Thông tư 12/2017/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2017/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 12/2017/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 31/07/2017 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 4. Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 5. Phạm vi hoạt động trong lĩnh vực được cấp giấy phép hoạt động điện lực
 • Chương II HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện
 • Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực xuất, nhập khẩu điện
 • Điều 11. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 13. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
 • Chương IV THẨM QUYỀN CẤP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 14. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 16. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 17. Quy định về quản lý, vận hành nhà máy điện trong trường hợp cho thuê nhà máy hoặc ủy quyền quản ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Thực hiện công tác kiểm tra
 • Điều 19. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU GIẤY PHÉP VÀ VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP
 • Mẫu 01 ĐỀ NGHỊ Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
 • Mẫu GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Mẫu GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Mẫu GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Mẫu 2d GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Mẫu 3a DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN ...
 • Mẫu 3b DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH
 • Mẫu 4a BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN
 • Mẫu 4b BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN
 • Mẫu 4 BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC BÁN BUÔN ĐIỆN/PHÂN PHỐI VÀ BÁN ...
 • Mẫu 4 BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2017/TT-BCT để xử lý: