Hồ sơ dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Hồ sơ dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Anh Tú

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo đó, Thông tư quy định hồ sơ dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau:

Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

  • Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Bằng tốt nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan: 01 bản sao có chứng thực;
  • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực;
  • 02 ảnh 3x4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào chứng chỉ khi được cấp).

Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

  • Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 12;
  • 01 ảnh 3x4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh để dán vào Phiếu đăng ký dự thi.

Người dự thi đăng ký dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan làm căn cứ tổ chức thi.

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan