Hồ sơ giao quyền quản lý nguồn lợi thủy sản cho tổ chức cộng đồng

Ngày 08/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Theo đó, hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý nguồn lợi thủy sản cho tổ chức cộng đồng bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Đơn đề nghị;
  • Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý;
  • Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng;
  • Thông tin về tổ chức cộng đồng;
  • Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng.

Cũng theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP, việc công nhận và giao quyền quản lý được thực hiện theo trình tự sau:

  • Đại diện tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý;
  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý. Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Xem chi tiết tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

263

Văn bản liên quan