Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, Nghị định 123 quy định hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản bao gồm:

  • Văn bản đề nghị miễn tiền thuê đất (trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất): 01 bản chính;

  • Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư): 01 bản sao;

  • Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng được cấp các loại giấy tờ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư): 01 bản sao;

  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật: 01 bản sao.

  • Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao.

Người thuê đất nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý thu trực tiếp hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Xem thêm Nghị định 123/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

Gởi câu hỏi

185

Văn bản liên quan