Hồ sơ, thủ tục cấp GCN hoạt động cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm 2013 về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được ban hành ngày 24/03/2015.

Theo Nghị định 31/2015/NĐ-CP quy định giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây viết tắt là giấy chứng nhận) phải ghi cụ thể tên nghề và các bậc trình độ kỹ năng của từng nghề được thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Hồ sơ, thủ tục cấp GCN hoạt động cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, 31/2015/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, để được cấp giấy chứng nhận tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận:

- Văn bản đề nghị của tổ chức có kèm bản sao quyết định thành lập tổ chức đó do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp đổi, bổ sung, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Chi tiết xem tại Nghị định 31/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/05/2015.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan