Hồ sơ, thủ tục công bố cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ hành nghề dược

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 07, hồ sơ, thủ tục công bố cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược được quy định như sau:

1. Hồ sơ:

  • Bản công bố cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược ;
  • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục;
  • Giấy tờ chứng minh có khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ và danh sách giảng viên làm việc toàn thời gian của khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ;
  • Ngân hàng đề thi được sử dụng để kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược của ít nhất một trong các ngôn ngữ.

2. Trường hợp cơ sở giáo dục đã được công bố đủ Điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược mà đề nghị bổ sung thêm ngôn ngữ để kiểm tra, công nhận thì hồ sơ thực hiện theo quy định tại các điểm a, c và d Khoản 1 Điều 7 Thông tư 07.

3. Thủ tục:

  • Cơ sở giáo dục gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố về Bộ Y tế;
  • Bộ Y tế trả cho cơ sở giáo dục Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm công bố cơ sở kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế. Trường hợp không công bố thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Xem thêm Thông tư 07/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

297

Văn bản liên quan