Hồ sơ, trình tự thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với sĩ quan biệt phái

Hồ sơ, trình tự thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với sĩ quan biệt phái được quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái.

1. Hồ sơ

  • Quyết định điều động biệt phái sĩ quan;
  • Quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan sử dụng sĩ quan biệt phái, hoặc văn bản thông báo của cơ quan sử dụng sĩ quan biệt phái về chức vụ đã bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm và hệ số phụ cấp chức vụ đã bổ nhiệm.

2. Trình tự thực hiện

  • Cơ quan sử dụng sĩ quan biệt phái thống nhất nhân sự với đơn vị cử sĩ quan biệt phái, ban hành quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với sĩ quan biệt phái và thông báo bằng văn bản cho đơn vị cử sĩ quan biệt phái về chức vụ đã bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm và hệ số phụ cấp chức vụ đã bổ nhiệm.
  • Đơn vị cử sĩ quan biệt phái căn cứ vào hồ sơ quy định để chi trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với sĩ quan biệt phái.
  • Trường hợp đơn vị cử sĩ quan biệt phái có công văn trao đổi lấy ý kiến về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với sĩ quan biệt phái, nếu sau một tháng không nhận được ý kiến trả lời bằng văn bản của cơ quan sử dụng sĩ quan biệt phái thì đơn vị cử sĩ quan biệt phái có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền (cấp quyết định điều động biệt phái sĩ quan) xem xét, quyết định.

Thông tư 09/2015/TT-BQP có hiệu lực từ 20/04/2015.

-  Ngọc Duyên - 

 

Gởi câu hỏi

187

Văn bản liên quan