Hồ sơ trúng thầu phải bảo quản 20 năm sau khi công việc kết thúc

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu về các chương trình, dự án, đề án đất đai được Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định như sau:

1.

Hồ sơ thuyết minh dự án về đất đai

Vĩnh viễn

2.

Hồ sơ, tài liệu về thẩm định, phê duyệt đề án, dự án, chương trình mục tiêu thuộc phạm vi quản lý đất đai

Vĩnh viễn

3.

Kết quả, sản phẩm các đề án, dự án, chương trình về quản lý đất đai

Vĩnh viễn

4.

Hồ sơ, tài liệu về giám sát, kiểm tra, nghiệm thu công trình, sản phẩm đất đai

20 năm

5.

Hồ sơ, tài liệu về thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đất đai

20 năm

6.

Hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu của dự án về đất đai

 

6.1

Hồ sơ không trúng thầu

05 năm

6.2

Hồ sơ trúng thầu

20 năm sau khi công việc kết thúc

7.

Phiếu điều tra, khảo sát các chương trình, dự án về đất đai

05 năm từ khi kết thúc chương trình, dự án.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 46/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan