Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý theo Thông tư 12/2018/TT-BTP

Theo quy định pháp tại Thông tư 12/2018/TT-BTP được ban hành ngày 28/8/2018, mỗi hồ sơ vụ việc có một mã số riêng, được lập và phân loại theo từng hình thức trợ giúp pháp lý.

Theo đó, mã số hồ sơ vụ việc gồm tập hợp các ký hiệu bằng chữ và bằng số tương ứng với tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, hình thức thực hiện trợ giúp pháp lý, số thứ tự của vụ việc trong Sổ theo dõi, thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, năm tiếp nhận (Ví dụ TT.TV.01.2018).

Trường hợp vụ việc do Chi nhánh thực hiện thì tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý là chữ viết tắt của tên Chi nhánh (ví dụ CN1.TGTT.01.2018).

Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, Chi nhánh có trách nhiệm tạo hồ sơ vụ việc và người thực hiện trợ giúp pháp lý cập nhật lên phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 12/2018/TT-BTP, hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý như sau:

* Hồ sơ vụ việc tham gia tố tụng bao gồm:

 • Các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Trợ giúp pháp lý;
 • Quyết định cử người thực hiện trợ giúp pháp lý; quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (nếu có);
 • Bản bào chữa hoặc bản bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp pháp lý có chữ ký, ghi rõ họ tên của người thực hiện trợ giúp pháp lý;
 • Bản chính hoặc bản sao kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án, quyết định; văn bản tố tụng khác liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan tiến hành tố tụng cấp;
 • Văn bản thông báo không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (nếu có);
 • Giấy tờ, tài liệu khác thể hiện quá trình thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý;
 • Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của họ.

* Hồ sơ vụ việc tư vấn pháp luật bao gồm:

 • Các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Trợ giúp pháp lý;
 • Văn bản thông báo không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (nếu có);
 • Giấy tờ, tài liệu khác thể hiện quá trình thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý;
 • Văn bản tư vấn pháp luật có chữ ký, ghi rõ họ tên của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

* Hồ sơ vụ việc đại diện ngoài tố tụng bao gồm:

 • Các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Trợ giúp pháp lý;
 • Quyết định cử người thực hiện trợ giúp pháp lý; quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (nếu có);
 • Văn bản thông báo không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (nếu có);
 • Giấy tờ, tài liệu khác thể hiện quá trình thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý;
 • Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của họ; 
 • Văn bản giải quyết vụ việc của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản thể hiện kết quả việc đại diện ngoài tố tụng;
 • Bản báo cáo về những công việc đã thực hiện và kết quả đạt được trong phạm vi đại diện ngoài tố tụng có chữ ký, ghi rõ họ tên của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

 Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 12/2018/TT-BTP có hiệu lực ngày 12/10/2018. 

Gởi câu hỏi

817

Văn bản liên quan