Hỗ trợ kinh phí cho các bệnh viện, bệnh xá thuộc danh sách biên chế trong quân đội

Ngày 02/01/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTC quy định cụ thể về mức hỗ trợ kinh phí cho các bệnh viện, bệnh xá thuộc danh sách biên chế của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thông tư 02 quy định kinh phí để đầu tư, trang bị vật chất lần đầu mức hỗ trợ tối đa không quá 300.000.000 đồng/1 bệnh xá dưới 10 giường bệnh; 400.000.000 đồng/1 bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh và 500.000.000 đồng /1 bệnh xá từ 20 giường bệnh trở lên.

Riêng bệnh viện, bệnh xá khu vực có biên chế 20 giường bệnh trở lên được hỗ trợ thêm kinh phí trang bị 01 máy chụp XQ đồng bộ (14 inch) cả tráng rửa sấy phim theo số thực chi nhưng không quá 400.000.000 đồng /máy; một phòng để máy chụp XQ theo tiêu chuẩn tối đa không quá 400.000.000 đồng; một xe ô tô cứu thương theo số thực chi nhưng không quá 500.000.000 đồng /xe; 01 máy siêu âm cho bệnh viện, bệnh xá thuộc cấp sư đoàn và tương đương theo số thực chi nhưng không quá 400.000.000 đồng; 01 bộ tiểu phẫu không quá 70.000.000 đồng. Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Các khoản kinh phí đầu tư nêu trên chỉ được hỗ trợ trong trường hợp chưa được đầu tư, trang bị.

Ngoài ra Thông tư 02 còn quy định về mức kinh phí thực hiện công tác chính sách xã hội như sau:

  • Kinh phí mua thuốc khám chữa bệnh cho dân đối với đơn vị đóng quân tại địa bàn hiểm trở cách xa trung tâm y tế huyện theo mức chi thực tế nhưng tối đa không quá 70.000.000 đồng/năm đối với bệnh xá dưới 10 giường bệnh, 80.000.000 đồng/năm đối với bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh, 100.000.000 đồng/năm đối với bệnh xá, bệnh viện từ 20 giường bệnh trở lên.
  • Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân là nhân dân trong khu vực Đoàn kinh tế quốc phòng phải điều trị nội trú tại bệnh viện, bệnh xá tương đương với mức ăn của bộ đội bộ binh tại thời điểm do Bộ Quốc phòng quy định.

Xem chi tiết Thông tư 02/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/02/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan