Hoạt động kinh doanh bảo hiểm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính

Đây là một trong những nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý nhà nước về bảo hiểm được tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm;

2. Cấp hoặc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; cấp phép và quản lý hoạt động đối với Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;

3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các hoạt động thị trường bảo hiểm thực hiện đúng pháp luật;

Chi tiết xem tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 26/7/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

219

Văn bản liên quan