Hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng các điều kiện gì?

Thông tư 53/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Cụ thể, Thông tư 53 đã đưa ra các điều kiện đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, bao gồm điều kiện về vốn, điều kiện về quy chế quản lý nội bộ, điều kiện về người quản lý doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

Điều kiện về vốn

  • Tại mọi thời điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp hạch toán trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Điều kiện về quy chế quản lý nội bộ

  • Tại thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại điều lệ của doanh nghiệp.
  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, tại thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn nợ, doanh nghiệp phải có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, đảm bảo đầy đủ các nội dung tối thiểu quy định tại Khoản 5, Điều 8 Nghị định 69/2016/NĐ-CP.

Điều kiện về người quản lý doanh nghiệp

Tại thời điểm được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, người quản lý phải có các hồ sơ sau:

  • Phiếu lý lịch tư pháp.
  • Bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận.
  • Bản cam kết với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ về việc đáp ứng đầy đủ nội dung quy định tại các điểm a, điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP.

Xem thêm chế độ báo cáo tại Thông tư 53/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan