Hội đồng cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dược có trách nhiệm gì?

Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2018/TT-BYT vào ngày 04/5/2018 quy định cụ thể về trách nhiệm của Hội đồng cấp giấy chứng nhận kinh doanh dược. Cụ thể:

Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thành lập Hội đồng và trước pháp luật về ý kiến kết luận của mình;
 • Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng, kết luận ý kiến tư vấn của Hội đồng trong Biên bản họp hoặc Bản tổng hợp ý kiến thẩm định, ký văn bản về ý kiến tư vấn của Hội đồng;
 • Kiến nghị với người ban hành quyết định thành lập Hội đồng miễn nhiệm hoặc bổ sung thành viên Hội đồng trong trường hợp cần thiết;
 • Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp không tham dự cuộc họp Hội đồng hoặc đi vắng không kết luận được trong Bản tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng;
 • Thực hiện trách nhiệm của thành viên Hội đồng 

Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng:

 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;
 • Thực hiện trách nhiệm của thành viên Hội đồng .

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng:

 • Tham dự cuộc họp Hội đồng khi có giấy mời họp của Chủ tịch hội đồng, xem xét thẩm định hồ sơ và nêu ý kiến thẩm định của mình tại cuộc họp Hội đồng. Trong trường hợp vắng mặt, có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Hội đồng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy mời họp;
 • Xem xét, thẩm định hồ sơ và cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn ý kiến đối với hồ sơ trong trường hợp Hội đồng không họp;
 • Thực hiện đúng nguyên tắc hoạt động của Hội đồng theo quy định tại Thông tư này;
 • Bảo đảm tính bảo mật đối với hồ sơ và các ý kiến thẩm định theo quy định của pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm trước người ban hành quyết định thành lập Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về ý kiến thẩm định của mình;
 • Có văn bản báo cáo Chủ tịch Hội đồng và không tham gia thẩm định đối với hồ sơ của cơ sở mà bản thân thành viên hoặc vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên làm việc hoặc góp vốn.

Xem chi tiết Thông tư 10/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 18/6/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

244

Văn bản liên quan