Thông tư 10/2018/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2018/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 10/2018/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 10/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 04/05/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 10/2018/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG
 • Điều 3. Vị trí của Hội đồng
 • Điều 4. Chức năng của Hội đồng
 • Điều 5. Nhiệm vụ của Hội đồng
 • Điều 6. Quyền hạn của Hội đồng
 • Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng
 • Điều 8. Tiêu chí của thành viên Hội đồng
 • Chương III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
 • Điều 9. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
 • Điều 10. Phương thức hoạt động của Hội đồng
 • Điều 11. Trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng
 • Điều 12. Bộ phận hỗ trợ hành chính cho Hội đồng
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • Phụ lục số 01: Mẫu Phiếu ghi ý kiến thẩm định
 • Phụ lục số 02: Mẫu Bản tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng tư vấn
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2018/TT-BYT để xử lý: