Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN gồm 05 hoặc 07 thành viên

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 45/2016/TT-BTTTT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Thông tư 45/2016/TT-BTTTT, thành viên trong Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN là các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hội đồng làm việc theo phương thức sau:

  • Hội đồng chỉ họp khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó có Chủ tịch, thư ký;

  • Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các ý kiến kết luận của Hội đồng được thông qua khi trên 3/4 số thành viên của Hội đồng có mặt nhất trí bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín;

  • Các ý kiến khác nhau của thành viên được thư ký của Hội đồng tổng hợp để hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua;

  • Đại diện các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thể được mời tham dự phiên họp của Hội đồng.

Xem thủ tục làm việc của Hội đồng tại Thông tư 45/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan