Thông tư 45/2016/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 45/2016/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 45/2016/TT-BTTTT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông Số hiệu: 45/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 45/2016/TT-BTTTT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Điều 4. Mã số của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Chương II ĐỀ XUẤT, XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG CẤP BỘ
 • Điều 5. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 6. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 7. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng
 • Điều 8. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện bằng Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh ...
 • Điều 9. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đột xuất do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng ...
 • Chương III TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Điều 10.
 • Điều 11. Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Điều 12. Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Điều 15. Hợp đồng đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Điều 13. Mở và kiểm tra xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học ...
 • Điều 14. Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 15. Nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự, nội dung làm việc của Tổ thẩm định kinh phí
 • Điều 16. Điều chỉnh danh mục và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Điều 17. Hợp đồng đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Chương IV KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 18. Kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 19. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nghiệm thu cấp cơ sở)
 • Điều 20. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Điều 21. Nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Điều 22. Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Điều 23. Xử lý kết quả nghiệm thu cấp Bộ
 • Điều 24. Quản lý tài chính đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 25. Đăng ký, lưu giữ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 26. Chuyển giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Tổ chức thực hiện
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU Năm  20...
 • Mẫu PL1-PĐXNV PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Mẫu PL2-THĐX TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT NĂM 20...
 • Mẫu PL3-BBHĐXĐDM BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ
 • Mẫu PL4-ĐĐKNV ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ
 • Mẫu PL5-LLKHTC TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHCN CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ
 • Mẫu PL7-LLKHCN LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM VÀ CÁC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN ...
 • Mẫu PL8-XNPHNC GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Mẫu PL9-BBMHS BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN CẤP ...
 • Mẫu PL10-PĐGHS PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHCN ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CHỦ TRÌ CẤP BỘ
 • Mẫu PL11-BBHĐTC BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM ...
 • Mẫu PL12-BCHTHS BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KHCN CẤP ...
 • Mẫu PL13-BBTĐKP BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH KINH PHÍ NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ
 • Mẫu PL14-HĐKHCN HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Mẫu PL15-BCĐK BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Mẫu PL16-BBKT BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Mẫu PL17-BCTĐG BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Mẫu PL18-CVĐNNT V/v: Đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Mẫu PL19-BCTH BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ
 • Mẫu PL20-PĐGKQ PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Mẫu PL21-BBNT BIÊN BẢN NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Mẫu PL22-BCHTNT BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ NGHIỆM THU CẤP BỘ
 • Mẫu PL23-CNKQ QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 45/2016/TT-BTTTT để xử lý: