Hội đồng tuyển chọn thẩm phán cần họp tối thiểu 02 kỳ họp cho mỗi kỳ thi

Đây là một trong những quy định về phiên họp của Hội đồng tuyển chọn thẩm phán tại Thông tư 03/2016/TT-TANDTC đã được Tòa án Nhân dân tối cao ban hành vào ngày 03/02/2016.

Theo đó, Thông tư 03 quy định Hội đồng họp tối thiểu 02 kỳ họp cho mỗi kỳ thi (trước và sau khi tổ chức thi). Ngoài ra, xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có quyền triệu tập họp đột xuất. Các kỳ họp phải có đủ thành viên của Hội đồng, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng.

Phiên họp của Hội đồng thảo luận và quyết định những nội dung sau:

  • Quyết định các kỳ thi trong năm, thời gian, địa điểm tổ chức thi, nội dung các môn thi;

  • Phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc ôn tập của Học viện Tòa án đối với người dự thi;

  • Quyết định việc ủy quyền cho Học viện Tòa án mở lớp đào tạo, bồi dưỡng hoặc ôn tập và tổ chức thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán;

  • Quy định các điều kiện cụ thể về đối tượng dự thi đối với mỗi kỳ thi;

  • Duyệt danh sách những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi;

  • Công bố danh sách những người trúng tuyển sau khi có kết quả thi do Hội đồng thi của Học viện Tòa án tổ chức;

  • Quyết định những vấn đề khác theo quy định.

Xem chi tiết Thông tư 03/2016/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 17/3/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan