Hợp đồng lao động thuyền viên bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Đây là nội dung quan trọng được Chính phủ ban hành tại Nghị định 121/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển.

Hiện nay, trước khi làm việc trên tàu biển, chủ tàu và thuyền viên phải ký kết hợp đồng lao động thuyền viên. Trường hợp chủ tàu không trực tiếp ký kết hợp đồng lao động thuyền viên thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thực hiện.

Việc ký kết, ủy quyền, thực hiện hợp đồng lao động thuyền viên theo quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định 121/2014/NĐ-CP và văn bản có liên quan.

hop dong thuyen vien, nghi dinh 121/2014/NĐ-CP

Nguồn ảnh: Internet

Về nội dung hợp đồng lao động thuyền viên, ngoài những nội dung cơ bản được quy định tại Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động thuyền viên phải có thêm các nội dung được quy định tại Nghị định 121/2014/NĐ-CP như sau:

  • Việc hồi hương của thuyền viên;

  • Bảo hiểm tai nạn;

  • Tiền thanh toán nghỉ hằng năm;

  • Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động thuyền viên.

Hợp đồng lao động thuyền viên, các phụ lục, tài liệu liên quan được làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau.

Chú thích:

  • Chủ tàu là chủ sở hữu tàu hoặc tổ chức, cá nhân khác đồng ý chịu trách nhiệm về hoạt động của tàu thay cho chủ sở hữu và đảm nhận các nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu tàu, bất kể việc có hay không các tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện một số nghĩa vụ hoặc trách nhiệm thay cho chủ sở hữu tàu.

  • Thuyền viên là người được tuyển dụng hoặc thuê làm việc trên tàu biển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đảm nhiệm chức danh theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 121/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/3/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan