Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được tiến hành điều chỉnh giá thế nào?

Nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 07/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 16/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó, Thông tư 07 quy định khi khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận tronghợp đồng về đơn giá cho các khối lượng công việc này để thanh toán. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng. Cụ thể:

  • Trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận Điều chỉnh đơn giá (toàn bộ hoặc một số đơn giá) cho những công việc được Điều chỉnh giá do trượt giá sau một Khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  • Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng khác: Đơn giá cho các công việc phải khắc phục hậu quả bất khả kháng xác định căn cứ vào Điều kiện thực tế, Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng hoặc áp dụng đơn giá theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, kể cả đơn giá đã được Điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có).

Xem chi tiết Thông tư 07/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan