Hướng dẫn cách thể hiện các “ký tự đặc biệt” trên hóa đơn điện tử

Theo quy định hiện hành thì nội dung của hóa đơn điện tử phải được thể hiện bằng tiếng Việt, nhưng trong một số trường hợp cần sử dụng các ký tự đặc biệt như chữ nước ngoài, dấu chấm, dấu phẩy, số thập phân, số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, nghìn tỷ,…do đó mọi người cần nắm rõ quy định để thể hiện chính xác khi sử dụng các ký tự này.

Hiện tại, Điểm g Khoản 1 Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC có nêu rõ quy định hóa đơn điện tử phải được thể hiện bằng tiếng Việt, nếu sử dụng một số “ký tự đặc biệt” khác thì thực hiện theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

- Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

- Trường hợp không có quy định cụ thể giữa người mua và người bán về ngôn ngữ sử dụng trong việc lập hóa đơn điện tử để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thì ngôn ngữ được sử dụng trên hóa đơn điện tử (hóa đơn xuất khẩu) là tiếng Anh.

- Trường hợp sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ghi rõ tại Thông báo phát hành hóa đơn điện tử nội dung này.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

1,944

Văn bản liên quan