Hướng dẫn chi tiết trường hợp hội đồng giám sát xổ số không đủ thành phần

Thông tư 21/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ Tài chính ban hành ngày 08/4/2020.

hoi dong giam sat so xo, khong du thanh phan, 21/2020/TT-BTC

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 21/2020/TT-BTC quy định trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Hội đồng giám sát xổ số không đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định thì công ty xổ số điện toán được bổ sung thành phần Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số theo thứ tự ưu tiên: là trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh; phó trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Phó giám đốc chi nhánh của công ty xổ số điện toán.

Bên cạnh đó, trường hợp Hội đồng giám sát xổ số không thể đảm bảo đầy đủ các thành phần, công ty xổ số điện toán quyết định việc tạm dừng quay số mở thưởng và phải công bố công khai ngay tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng điều hành, địa điểm quay số mở thưởng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật. Về nội dung công bố bao gồm:

- Lý do việc tạm dừng quay số mở thưởng,

- Thời gian dự kiến quay số mở thưởng tiếp theo,

- Việc xử lý đối với các vé xổ số tự chọn số điện toán đã phân phối và các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo Thông tư 36/2019/TT-BTC quy định công ty xổ số điện toán quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số để giám sát việc quay số mở thưởng và giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng. Công ty xổ số điện toán xem xét, quyết định thay đổi nhân sự của Hội đồng giám sát xổ số trong các trường hợp sau:

  • Chuyển công tác khác;

  • Vi phạm kỷ luật tại nơi công tác;

  • Vi phạm kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số;

  • Thôi việc, nghỉ việc theo chế độ quy định;

  • Các trường hợp khác khi cần thiết.

Chi tiết xem tại Thông tư 21/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 08/4/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan