Hướng dẫn kế toán tài khoản 132 từ ngày 01/01/2019

Vừa qua, Thông tư 112/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, việc kế toán tài khoản 132 đã được Thông tư 112 sửa đổi bổ sung. Cụ thể quy định mới như sau:

1. Nguyên tắc kế toán

 • Tài khoản phản ánh quan hệ thanh toán giữa cơ quan hải quan với người nộp phí, lệ phí về các khoản tiền phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh phải thu, đã thu và còn phải thu;
 • Hạch toán thanh toán với người nộp phí, lệ phí phải theo dõi chi tiết theo từng nội dung thu, từng loại phí, lệ phí;
 • Căn cứ để hạch toán: Bảng kê phí, lệ phí phải thu; chứng từ điều chỉnh; bảng kê chứng từ trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí nộp trước; phiếu thu; thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước; quyết định xóa nợ.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 132- Phải thu phí, lệ phí

 • Bên Nợ:
  • Số tiền phí, lệ phí phải thu của người nộp phí, lệ phí; chứng từ điều chỉnh số phí, lệ phí phải thu.
 • Bên Có:
  • Thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước;
  • Tiền phí, lệ phí do cơ quan hải quan thu bằng tiền mặt;
  • Tiền phí, lệ phí của người nộp phí, lệ phí đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan, ngân sách nhà nước;
  • Tiền phí, lệ phí của doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã trừ lùi với khoản phí, lệ phí nộp trước;
  • Các trường hợp giảm nghĩa vụ phải thu của người nộp phí, lệ phí.

Xem hướng dẫn các loại tài khoản khác tại Thông tư 112/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

3,986

Văn bản liên quan