Hướng dẫn kiểm dịch ĐV xuất phát từ vùng có dịch ra khỏi tỉnh

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Theo đó, việc kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh được thực hiện như sau:

  • Kiểm tra số lượng, chủng loại sản phẩm động vật thủy sản;

  • Kiểm tra việc thực hiện các quy định về sơ chế, chế biến thủy sản trước khi chưa ra khỏi vùng công bố dịch;

  • Kiểm tra tình trạng bao gói, bảo quản, cảm quan đối với sản phẩm động vật thủy sản;

  • Kiểm tra Điều kiệu vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo;

  • Thực hiện theo quy định tại Điểm d, đ và g Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT;

  • Thực hiện hoặc giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo trước khi xếp hàng lên phương tiện vận chuyển;

  • Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩm động vật thủy sản lên phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung, bốc xếp hàng.

Chi tiết xem tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan