Hướng dẫn lập hồ sơ xây dựng công trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, các dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù lập hồ sơ xây dựng công trình đơn giản thay cho báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Nội dung của hồ sơ bao gồm:

  • Tên dự án, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, thời gian thực hiện;

  • Tổng mức đầu tư, trong đó gồm kinh phí Nhà nước hỗ trợ, đóng góp của nhân dân, huy động khác. Bảng kê các chi phí, trong đó, ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ và đơn giá lập hồ sơ xây dựng công trình được phép áp dụng theo giá thị trường;

  • Bản vẽ thi công theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình;

  • Khả năng tự thực hiện của nhân dân, cộng đồng hưởng lợi.

Xem chi tiết tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan