Hướng dẫn lập, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán năm

Ngày 25/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Theo như Thông tư 137, đối với từng đơn vị khác nhau thì việc lập, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán năm sẽ khác nhau. Cụ thể, việc lập báo cáo của đơn vị sử dụng ngân sách được hướng dẫn như sau:

  • Báo cáo quyết toán năm phục vụ cho việc xét duyệt và thông báo quyết toán năm; báo cáo tài chính năm phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra số liệu, thông tin khác: thực hiện theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

  • Báo cáo quyết toán vốn, phí dự trữ quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia, chế độ kế toán dự trữ quốc gia;

  • Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách lập theo Mẫu biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 137.

Xem thêm hướng dẫn lập báo cáo đối với các đơn vị khác tại Thông tư 137/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

117

Văn bản liên quan