Hướng dẫn quyết toán kinh phí hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế quốc phòng

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTC vào ngày 02/01/2018 hướng dẫn cụ thể về quyết toán kinh phí hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế Quốc phòng.

Theo đó việc quyết toán kinh phí hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế Quốc phòng được Thông tư 02 quy định như sau:

  • Kết thúc năm báo cáo, đơn vị phải lập báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ kèm theo báo cáo tài chính năm (trường hợp là doanh nghiệp quốc phòng an ninh, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ tại địa bàn C) gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính.

  • Quốc phòng có trách nhiệm kiểm tra quyết toán việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng chế độ của nhà nước và quy định tại Thông tư này, trường hợp chi sai chế độ hoặc vượt mức chi quy định, Bộ Quốc phòng có quyền xuất toán khoản chi sai chế độ, vượt mức quy định. Người nào ra lệnh chi sai phải bồi thường và tùy theo mức độ phải chịu hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 02/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/02/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

72

Văn bản liên quan