Hướng dẫn xác định loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được phân thành hai nhóm, gồm Nhóm I và Nhóm II. Cụ thể:

Tiêu chí xác định loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm I:

  • Mang nguồn gen quý, hiếm để bảo tồn, chọn giống phục vụ nuôi trồng thủy sản hoặc chứa chất hoặc hoạt chất có tác dụng sinh học đặc hiệu được sử dụng điều chế thuốc hoặc có khả năng sinh lợi cao hoặc giữ vai trò quyết định trong việc duy trì sự cân bằng của các loài khác trong quần xã hoặc có tính đại diện hay tính độc đáo của khu vực địa lý tự nhiên.

  • Số lượng còn rất ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn được xác định bằng mức độ suy giảm quần thể ít nhất 50% theo quan sát hoặc ước tính trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá hoặc được dự báo suy giảm ít nhất 50% trong 05 năm tiếp theo.

Tiêu chí xác định loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm II:

  • Đáp ứng tiêu chí được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 26/2019/NĐ-CP.

  • Số lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng lớn được xác định bằng mức độ suy giảm quần thể ít nhất 20% theo quan sát hoặc ước tính trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá; hoặc được dự báo suy giảm ít nhất 20% trong 05 năm tiếp theo.

Xem Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

915

Văn bản liên quan