Hướng dẫn xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm

Nghị định 173/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ đã ký ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Văn bản thay thế Nghị định 71/2009/NĐ-CP.

Cụ thể, việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm được Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định như sau:

  • Thanh tra bộ có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 15/11 hàng năm. Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 25/11 hàng năm.

  • Thanh tra sở xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Giám đốc sở chậm nhất vào ngày 05/12 hàng năm. Giám đốc sở phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 15/12 hàng năm.

  • Kế hoạch thanh tra được gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 173/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

152

Văn bản liên quan