Hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên trong trường hợp nào?

Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm 2013 về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được ban hành ngày 24/03/2015.

Hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên, 31/2015/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị định 31/2015/NĐ-CP các trường hợp bị hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên, bao gồm:

- Thẻ đánh giá viên bị hủy bỏ khi người được cấp thẻ đánh giá viên thôi việc hoặc chuyển công tác khác không phù hợp để tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

- Thẻ đánh giá viên bị thu hồi khi người được cấp thẻ vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

  • Giả mạo nội dung kê khai trong hồ sơ để được cấp thẻ đánh giá viên;
  • Khi thực hiện việc đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ thuật; kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia không tuân thủ các quy định trong quy trình thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận biết người được cấp thẻ đánh giá viên thôi việc hoặc chuyển công tác khác không phù hợp nhưng vẫn tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia hoặc có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi thẻ đánh giá viên và thông báo cho cơ quan, tổ chức nơi đánh giá viên làm việc hoặc nơi cư trú biết.

Bên cạnh đó, khi có quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi thẻ đánh giá viên, người được cấp thẻ đánh giá viên phải nộp lại thẻ cho tổ chức đánh giá kỹ năng nghề hoặc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trực tiếp thu thẻ để nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đánh giá viên.

Lưu ý: Người được cấp thẻ đánh giá viên là cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi vi phạm thì được xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức.

Chi tiết xem tại Nghị định 31/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/05/2015.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan