Khi nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói?

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 07/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 16/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó, Thông tư 07 quy định đối với hợp đồng trọn gói: Chỉ điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng công việc bổ sung hợp lý, những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký và các trường hợp bất khả kháng, cụ thể như sau:

- Khối lượng công việc bổ sung hợp lý hoặc những khối lượng thay đổi giảm:

  • Đối với hợp đồng tư vấn là những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện, hoặc công việc đã ký kết trong hợp đồng nhưng không thực hiện.
  • Đối với hợp đồng thi công xây dựng là những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những công trình, hạng Mục công trình, công việc không phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng.
  • Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị là những khối lượng nằm ngoài danh Mục thiết bị thuộc phạm vi hợp đồng đã ký ban đầu.

- Các trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, bất khả kháng khác (như: khi thi công gặp hang casto, túi bùn, cổ vật, khảo cổ) mà các bên không lường trước được khi ký hợp đồng, được Người quyết định đầu tư chấp thuận.

Xem chi tiết Thông tư 07/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan