Khi nào hiệu trưởng trường trung cấp công lập bị miễn nhiệm?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Theo Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH, hiệu trưởng trường trung cấp công lập bị miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Có văn bản đề nghị thôi giữ chức vụ của hiệu trưởng trường trung cấp công lập;

  • Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  • Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

  • Có trên 70% tổng số giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức của trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

  • Vi phạm các quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường đến mức phải miễn nhiệm.

Cũng theo Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH, hiệu trưởng trường trung cấp công lập bị cách chức khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

  • Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm;

  • Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

  • Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

  • Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan;

  • Vi phạm các quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường đến mức phải cách chức.

Xem thêm tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan