Khi nào phải di dời công trình thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám

Nghị định 03/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành về hoạt động viễn thám. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo như Nghị định 03, việc di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh mà công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám không thể tiếp tục duy trì sự tồn tại hoặc không hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, thông số kỹ thuật;

  • Do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thiên tai làm mất, hư hỏng và tác động ngoại cảnh khác làm mất, hư hỏng, thay đổi vị trí;

  • Hết hạn sử dụng, không còn giá trị sử dụng hoặc đã có công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám khác thay thế.

Xem chi tiết trình tự di dời tại Nghị định 03/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan