Không quá 05 năm, CSDL nền địa lý quốc gia phải được cập nhật

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Theo quy định tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phải được cập nhật định kỳ, cụ thể chu kỳ cập nhật được quy định như sau:

  • Trong thời gian không quá 05 năm, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phải được cập nhật định kỳ. Đối với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ trung bình và tỷ lệ nhỏ vùng biển Việt Nam được cập nhật định kỳ không quá 07 năm;

  • Dữ liệu giao thông, dữ liệu dân cư được cập nhật định kỳ hàng năm;

  • Trong chu kỳ cập nhật, trường hợp dữ liệu thành phần có mức độ biến động lớn hơn 20% thì thực hiện cập nhật cho dữ liệu thành phần đó;

  • Cập nhật ngay đối với dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính được thực hiện khi có sự thay đổi;

  • Cập nhật ngay đối với khu vực có sự thay đổi bất thường phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

  • Cập nhật ngay đối với khu vực theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem phương thức cập nhật tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan