Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo trình tự nào?

Thông tư 12/2017/TT-BKHCN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Theo như Thông tư 12, trình tự kiểm tra chất lượng hàng hóa của đoàn kiểm tra được tiến hành như sau:

  • Xuất trình quyết định kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra;

  • Tiến hành kiểm tra;

  • Lập biên bản kiểm tra. Biên bản kiểm tra phải có chữ ký của đại diện cơ sở được kiểm tra, đoàn kiểm tra.

  • Trường hợp đoàn kiểm tra có lấy mẫu thì phải lập biên bản lấy mẫu, yêu cầu cơ sở được kiểm tra cung cấp hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa được lấy mẫu và xác định lượng hàng hóa tại thời điểm lấy mẫu;

  • Báo cáo cơ quan kiểm tra về kết quả kiểm tra; xử lý, kiến nghị xử lý kết quả kiểm tra.

Xem quy định về xử lý kết quả kiểm tra tại Thông tư 12/2017/TT-BKHCN.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan