Kinh phí chi trả cho hoạt động trưng cầu giám định lấy từ đâu?

Đây là nội dung đáng lưu ý tại Thông tư 215/2015/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2015.

Theo quy định tại Thông tư 215/2015/TT-BTC, kinh phí chi trả cho hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch được lấy từ các nguồn sau đây:

  • Cơ quan tiến hành tố tụng nào trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch thì chi trả kinh phí trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch.

  • Kinh phí thanh toán chi phí giám định, định giá tài sản, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch do cơ quan tiến hành tố tụng chi trả được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao cho cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Thông tư 215, kinh phí ngân sách nhà nước bố trí để thanh toán chi phí giám định, định giá tài sản, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn, chế độ hiện hành; không được sử dụng kinh phí để chi cho nhiệm vụ khác của cơ quan, đơn vị.

Xem thông tin chi tiết tại Thông tư 215/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/02/2016.

Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan