Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức hưởng lương hưu lấy từ đâu?

Ngày 20/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Theo quy định tại Nghị định 44/2019/NĐ-CP, kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:

Xem chi tiết mức điều chỉnh tại Nghị định 44/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

194

Văn bản liên quan