Lịch phổ biến thông tin thống kê của cơ quan trung ương

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 94/2016/NĐ-CP là lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương, cụ thể như sau:

TT

Thông tin thống kê

Loại số liệu

Thời gian phổ biến

1

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng

Chính thức

Ngày 29 hàng tháng

Riêng tháng Hai ngày cuối tháng

2

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Số liệu ước tính

Ngày 29 của tháng cuối quý

Số liệu sơ bộ

Ngày 29 tháng cuối của quý tiếp theo

3

Số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, số người thiếu việc làm và tỷ lệ thiếu việc làm hàng quý

Số liệu ước tính

Ngày 29 của tháng cuối quý

Số liệu sơ bộ

Ngày 29 tháng cuối của quý tiếp theo

4

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm

 

Ngày 29 của tháng báo cáo

Riêng tháng Hai ngày cuối tháng

Lưu ý: Nếu các mốc thời gian phổ biến nêu trên trùng vào các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước, thời hạn phổ biến sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Xem chi tiết tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

137

Văn bản liên quan