Loại công cụ chuyển nhượng nào được TCTD chiết khấu ở VN?

Vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, Điều 6 Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lựa chọn chiết khấu các công cụ chuyển nhượng phát hành ở Việt Nam hoặc phát hành ở nước ngoài được chuyển nhượng ở Việt Nam, bao gồm các loại sau đây:

cong cu chuyen nhuong duoc chiet khau o VN, Thong tu 04/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Hối phiếu đòi nợ;

 • Hối phiếu nhận nợ;

 • Séc;

 • Các loại công cụ chuyển nhượng khác được chiết khấu theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Thông tư 04 cũng quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể lựa chọn chiết khấu các loại giấy tờ có giá khác bao gồm:

 • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;

 • Trái phiếu Chính phủ;

 • Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;

 • Trái phiếu Chính quyền địa phương;

 • Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 • Kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát hành và được chiết khấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về điều kiện công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác được nhận chiết khấu được Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định như sau:

Thứ nhất, công cụ chuyển nhượng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận chiết khấu khi có đủ các điều kiện sau:

 • Được phát hành hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước phát hành hoặc tập quán thương mại quốc tế phù hợp với pháp luật Việt Nam;

 • Thuộc quyền thụ hưởng hợp pháp của khách hàng, không có tranh chấp, không sử dụng để cầm cố, bảo đảm cho nghĩa vụ khác;

 • Trên công cụ chuyển nhượng không ghi cụm từ “Không được chuyển nhượng”, “Cấm chuyển nhượng”, “Không trả theo lệnh” hoặc cụm từ có ý nghĩa tương tự;

 • Chưa đến hạn thanh toán;

 • Còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa.

Thứ hai, giấy tờ có giá khác được các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận chiết khấu khi có đủ các điều kiện sau:

 • Được phát hành hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng; không có tranh chấp, không sử dụng để cầm cố, bảo đảm cho nghĩa vụ khác;

 • Được phép giao dịch (mua, bán, tặng, cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, bảo lãnh và các giao dịch hợp pháp khác) theo quy định của pháp luật;

 • Chưa đến hạn thanh toán;

 • Còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 04/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/5/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan