Luật Cơ yếu 2011: Các hành vi bị nghiêm cấm

Luật Cơ yếu 2011: Các hành vi bị nghiêm cấm
Kim Linh

Luật Cơ yếu quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2011.

 

Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này. Cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm gồm:

Một là, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác trong hoạt động cơ yếu.

Hai là, sử dụng sản phẩm mật mã không do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Ba là, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong hoạt động cơ yếu gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bốn là, truyền thông tin bí mật nhà nước qua các phương tiện thông tin, viễn thông m à không mã hoá bằng mật mã của cơ yếu.

Năm là, nghiên cứu, sản xuất, sử dụng, thu thập, tiêu huỷ sản phẩm mật mã của cơ yếu trái pháp luật.

Sáu là, cố ý làm hư hỏng, chiếm đoạt sản phẩm mật mã của cơ yếu.

Bảy là, cản trở hoạt động cơ yếu trái pháp luật.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 11 Luật Cơ yếu 2011 có hiệu lực ngày 01/2/2012. 

Gởi câu hỏi

180

Văn bản liên quan